4G TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI SAN. TİC. A.Ş.

E-POSTA İLETİŞİM SÜRECİ AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu olarak 4G Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı San. Tic. A.Ş. (“Şirket”),

 • E-posta aracılığıyla Şirketimizle iletişime geçen (Ticari faaliyetlerde bulunduğu gerçek kişi veya tüzel kişi yetkilisi/temsilcisinin/çalışanının, müşteri/müşteri adayı, ziyaretçi, çalışan, eski çalışan, çalışan adayı) kişilerin (“ilgili kişi”)
 • Adı-soyadı,
 • Telefon numarası, adres bilgisi, e-posta adresi, fax numarası,
 • Görev ve unvanı, çalışılan yer bilgisi.
 • Yazışma içeriği,

şeklindeki kişisel verilerini,

 

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, denetim, etik faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla,

 

 • İlgili kişi tarafından iletilen e-posta ve ekleri aracılığıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”)5/II/c,ç,e,f hükmü kapsamında işlemektedir.

 

 • İlgili kişi ile ilişkinin son bulmasının ardından ilgili kişi ile yürütülen faaliyetler kapsamında elde edilen kişisel veriler, KVK Kanunu ve ikincil düzenlemeleri kapsamında imha politikasına uygun olarak silme, yok etme ya da anonim hala getirme yöntemleri ile imha edilecektir.

 

 • İlgili kişilerin işlenen kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak gerektiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hissedarlara, hizmet aldığımız tedarikçi/gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, işyeri bünyesinde kullanılan yazılım ve teknik destek sağlayıcılarına aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dâhil olmak üzere işlenebilecektir.

 

 • Veri sorumlusu sıfatıyla Şirkete başvurarak; işlenen kişisel verileriniz hakkında KVK Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklarınızla her zaman bilgi talep edebilir, verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını araştırabilirsiniz. Bu kapsamda KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak https://www.4gkurumsal.com/ adresinde yer alan  “KVK İlgili Kişi Başvuru Formu” nu kullanarak;
 • Balaban Mah. Balaban Çeşme Cad. No:54 BF Silivri/İSTANBUL Türkiye adresine bizzat/elden teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir,
 • info@4gkurumsal.com adresine e-posta aracılığı ile iletebilirsiniz.
 • .

 

İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname bulunmalıdır.

 

Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde Şirkete ileteceğiniz talepleriniz, en geç otuz gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu taleplerinizin neticelendirilmesi ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirket tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Şirket tarafından CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamı üzerinden başvurunuza cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde belirlenen ücret talep edilebilecektir.

 

Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.