Tehlikeli madde faaliyet tespit raporu

 

MADDE 10- (1) İşletmeler için düzenlenen tehlikeli madde faaliyet tespit raporunda;

a) TMFB faaliyet konularının 7 nci madde kapsamında UN (Birleşmiş Milletler) numarasına, taşıma kategorilerine ve sınıflarına göre miktar bazında değerlendirilmesi,

b) İşletmenin, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alma zorunluluğunun 8 inci madde uyarınca değerlendirilmesi,

c) Tehlikeli maddelerin işletmeye hangi şekilde alındığı, boşaltıldığı, paketlendiği, yüklendiği, gönderildiği ve/veya taşındığının belirtilmesi,

ç) ADR Bölüm 3.3, 3.4 ve 3.5 kapsamında yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi,

gerekir.

(2) Bir örneği Ek-3’te yer alan tehlikeli madde faaliyet tespit raporları, e-Devlet üzerinden de düzenlenebilir.

(3) TMGDK bünyesinde istihdam edilen TMGD tarafından hazırlanan tehlikeli madde faaliyet tespit raporları, TMGDK yetkilisi ve işletme yetkilisince onaylanır.

(4) İşletme bünyesinde istihdam edilen TMGD tarafından hazırlanan tehlikeli madde faaliyet tespit raporları, işletme yetkilisince onaylanır.

(5) Bu maddeye göre düzenlenecek raporun hazırlanmasına esas teşkil edecek incelemelere ait bilgilerin yer aldığı ve formatı İdare tarafından belirlenecek evrakın, tehlikeli madde faaliyet tespit raporunun ekinde yer alması zorunludur.

(6) Tehlikeli madde faaliyet tespit raporlarında Ek-3’te yer alan iştigal türünün belirtilmesi zorunludur.

İşletmenin, Yönetmelik kapsamındaki faaliyet konularının belirlenmesi ve tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alıp almayacağının tespiti için ilk başvurularda TMGDK bünyesinde istihdam edilen TMGD tarafından, daha sonra yapılacak başvurularda ise TMGDK bünyesinde istihdam edilen TMGD veya varsa işletmenin bünyesinde istihdam edilen TMGD tarafından işletmede, yerinde yapılan tespitler ve incelemeler çerçevesinde düzenlenen ve işletme yetkilisince onaylanan rapora Tehlikeli madde faaliyet tespit raporu denir.

Siz de fikrinizi belirtin