Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) nedir?

Yönetmelik kapsamında tehlikeli madde ile iştigal eden bazı işletmelerin kayıt altına alınması ve bu işletmelerin sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerinin tespitinin yapılabilmesi amacıyla Bakanlıkça düzenlenen belgeyi ifade eder.

Tehlikeli madde faaliyet tespit raporu(EK-3 Raporu)

İşletmenin, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyet konularının belirlenmesi ve tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alıp almayacağının tespiti için ilk başvurularda TMGDK bünyesinde istihdam edilen TMGD tarafından, daha sonra yapılacak başvurularda ise TMGDK bünyesinde istihdam edilen TMGD veya varsa işletmenin bünyesinde istihdam edilen TMGD tarafından işletmede, yerinde yapılan tespitler ve incelemeler çerçevesinde düzenlenen ve işletme yetkilisince onaylanan raporu ifade eder.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen kuruluşa Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMGDK) denir.

İşletmenin temsile yetkili/yetkililerini veya bu yetkili/yetkililer tarafından e-Devletten işletme adına ilgili Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinde/Belgelerinde iş ve işlemler yapmak için yazılı olarak beyan edilen kişi/kişilere TMFB yetkilisi denir.

ADR Uygunluk Belgesi ve Taşıt Uygunluk Belgesi

Tehlikeli maddelerin hacmi 1 m3 üzerindeki sabit veya sökülebilir tankla veya hacmi 3 m3 üzerindeki tank-konteyner, portatif tank, çok elemanlı gaz konteyneri (MEGC), vakumla çalışan atık tankı, tank takas gövdesi ve benzeri yük taşıma birimlerinin taşınmasına yönelik taşıtlar ile Sınıf 1 maddelerinin taşınmasına yönelik taşıtlardan;

  • Model yılına bakılmaksızın ADR’ye taraf olan ülkelere yapılacak tehlikeli madde taşımacılığında kullanılacak olan (EX/II, EX/III, FL, AT ve MEMU) taşıtlar ile yurt içinde tehlikeli madde taşımacılığında kullanılacak olan 2015 ve sonrası model yılına sahip (EX/II, EX/III, FL, AT ve MEMU) taşıtların, ADR Bölüm 9’da belirtilen hükümlere göre Bakanlık veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşlar tarafından yıllık olarak düzenlenen ADR Uygunluk Belgesine,

  • 2018 ve sonrası model yılına sahip bitüm taşımacılığında kullanılan relay tankerler ile 2020 ve sonrası model yılına sahip katı haldeki tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan tankları taşıyan taşıtların, ADR Bölüm 9’da belirtilen hükümlere göre Bakanlık veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşlar tarafından yıllık olarak düzenlenen ADR Uygunluk Belgesine,

  • Ülke sınırlarımız dâhilinde ve/veya ADR’ye taraf olmayan ülkelere tehlikeli madde taşımacılığında kullanılacak ancak, ADR’nin gerekliliklerini tam olarak sağlamayan ve (a) ve (b) bentlerinde belirtilen model yıllarından önceki model yılına sahip taşıtların, Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara göre Bakanlık veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşlar tarafından yıllık olarak düzenlenen Taşıt Uygunluk Belgesine,

sahip olması zorunludur.

(2) ADR’de yer alan Sınıf 1 maddeleri hariç olmak üzere tehlikeli maddelerin ambalajlı veya dökme olarak taşınmasında kullanılan taşıtların, ADR veya Taşıt Uygunluk Belgesine sahip olması zorunlu değildir.

(3) ADR gerekliliklerini karşılamayan taşıtların üst yapıları ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(4) ADR gerekliliklerini karşılamayan birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen model yıllarından önceki model yılına sahip ve Taşıt Durum Tespit Belgesi veya Taşıt Uygunluk Belgesi almış, tamamlanmış araçların üst yapıları, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslarda belirtilen teknik kriterleri karşılamaları şartıyla ADR’ye uygun üretilmiş taşıtlara aktarılabilir. Bu durumda ilgili taşıtlara model yıllarına bakılmaksızın Taşıt Uygunluk Belgesi düzenlenir. Aynı şekilde eski araçların üst yapılarının yenilenmesi talebi halinde taşıtta ADR’ye uygun olarak üretilmiş bir üst yapı kullanılmalıdır.

(5) Karayolu yol inşaatları için bitüm taşımacılığında kullanılan ve yükün belirli bir sıcaklığın altına düşmesini engellemek için brülörle donatılmış, 2018 model ve sonraki yıllarda üretilmiş relay tankerlerine ADR’de belirtilen yanmalı ısıtıcılar dışında kalan diğer şartları sağlamaları kaydıyla ADR Uygunluk Belgesi yerine Taşıt Uygunluk Belgesi düzenlenebilir.

(6) Taşımacılık faaliyetinde kullanılmayan yalnızca karayolu inşaat alanında yol çizgi işlemlerinde kullanılan taşıtların ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi almasına gerek yoktur. Taşımacılık faaliyetinde kullanıldığında bu taşıtlara ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi alınması zorunludur.

(7) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen model yıllarından önceki model yılına sahip taşıtlara Taşıt Durum Tespit Belgesi ve 1/7/2021 tarihine kadar Taşıt Durum Tespit Belgesi alınmamış olan taşıtlara Taşıt Uygunluk Belgesi düzenlenmez.

(8) Bakanlık veya Bakanlığın yetkilendirdiği kuruluştan, 1/7/2021 tarihine kadar Taşıt Durum Tespit Belgesi alınmış ancak bu belgesi ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine çevrilmemiş olan taşıtlar, tehlikeli madde taşımacılık faaliyetinde kullanılamaz.

Yönetmeliğe göre faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler ile tehlikeli madde taşımacılığı yapan kamu kurum ve kuruluşlarının, faaliyetlerine ilişkin Bakanlıkça belirlenen verilerin tutulduğu, gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla veri paylaşımına açık olduğu/olabileceği sisteme Ulaştırma Elektronik Takip Denetim Sistemi (U-ETDS) denir.

Siz de fikrinizi belirtin